10 Jul 2016

Pripreme za kamp - minimalni standardi po ACA

Posete kampu
Kada dobijete brošuru kampa, podrazumeva se da ćete imati pitanje za direktora kampa. Nakon prvog telefonskog razgovora ili prepiske, odmah počinjete da razvijate utisak o kampu I načinu rada u njemu. Kamp će možda biti opisan samo u kratkim, opštim crtama u svojim brošurama. Okolina može biti zapanjujuća. Aktivnosti u kampu mogu biti širokog spektra: od badmintona do plesa. Doduše, kad se sve sabere, ljudski faktor i način na koji se izvode sve te aktivnosti i kako se njima upravlja određuje kvalitet programa kampa. Upoznajte se lično sa direktorom kampa preko telefonskog poziva, prepiske i lične posete. Zamolite direktora da vam opiše filozofiju kampa i kako je saradnici sprovode.


Šta je filozofija kampa i šta program naglašava?

Svaki kamp ima sopstveni metod konstruisanja svojih programa na osnovu svoje filozofije. Da li se ona poklapa sa vašom roditeljskom filozofijom? Mnogi kampovi aktivno promovišu takmičarski duh i prijateljsko suparništvo među timovima u kampu, kao u timskim sportovima. Za mnoge kampere, ovo je čista zabava. Neki roditelji smatraju da je sticanje takmičarskog duha u ranim godinama života neophodno za sticanje veština preživljavanja. Sa druge strane, neki roditelji su pobornici kooperativnog učenja. Istraživanja su pokazala da netakmičarske metode podstiču decu da više nauče, to zapamte duže i razviju veće samopouzdanje i poštovanje prema drugima. Poznavanje ličnosti vašeg deteta i njegovog stil učenja je veoma bitno tokom izbora pravog kampa.


Kakvo iskustvo poseduje direktor?

Minimalni standardi ACA (Američke asocijacije kampova) preporučuju da direktori poseduju diplomu fakulteta, da su završili IN-SERVICE trening u prethodne tri godine i da imaju bar 16 nedelja administrativnog iskustva u kampu pre nego što preuzmu odgovornosti direktora.


Kakvu obuku prolaze saradnici u kampu?

Kao minimum, saradnici u kampu moraju biti obučeni za mere bezbednosti, procedure i komunikaciju u hitnim slučajevima, tehnike za upravljanje ponašanjem, prevenciju vršnjačkog nasilja, prikladno ponašanje saradnika i kampera i specifične procedure pri nadzoru.


Koji je odnos broja saradnika i kampera?

Standardi ACA zahtevaju drugačije odnose za različite starosne grupe i posebne potrebe. Uopšteno, odnos za kampove sa prenoćištem je jedan saradnik na 6 kampera od 7-8 godina: jedan saradnik na 8 kampera od 9-14 godina; jedan saradnik na 10 kampera od 15-18 godina. U dnevnim kampovima odnos je jedan saradnik na osam kampera 6-8 godina, jedan saradnik na 10 kampera od 9-14 godina i jedan saradnik na 12 kampera od 15-18 godina.


Koja je starost saradnika?

Standardi ACA preporučuju da 80% ili više saradnika bude starije od 18. Osoblje mora da ima bar 16 godina i da bude bar dve godine starije od kampera sa kojima radi.


Koji su tražene osobine saradnika?

Kvaliteti poverenja i pouzdanosti koje traži bilo koji poslodavac su osobine koje se vrednuju kod saradnika kampa. Takođe, sposobnost prilagođavanja raznolikim situacijama, sposobnost za rad sa klijentelom kampa i empatija, izgrađena slika o sebi i druželjubiva ličnost su bitne osobine osoblja u kampu.


Koji procenat saradnika se vraća iz godine u godinu?

Najviše kampova ima stopu vraćanja od 40-60%. Ako je ta stopa niža, saznajte zašto.


Kako se rešavaju problemi sa ponašanjem i disciplinom?

Kroz ovo se najjasnije uviđa filozofija direktora kampa. Pozitivna podrška, asertivni uzori i osećaj fer tretmana se uopšteno smatraju ključnim komponentama savetništva i liderstva u kampu. Pravila su neophodna u bilo kojoj organizaciji, a postupci disciplinovanja bi trebalo da budu razumni i poznati svima. Ako prekršaji podrazumevaju posledice, one se one moraju odmah primeniti, na fer i miran način bez upućivanja nepotrebne kritike kamperima.

Kako se kamp suočava sa posebnim potrebama?

Ako vaše dete ima posebne potrebe, pitajte direktora kampa za potrebne dodatne namirnice i opremu. Da li među osobljem postoji lekar? Određeno mesto za čuvanje insulina ili lekova protiv alergije? Da li kamp nudi posebna jela za kampere sa posebnom ishranom? Svako od ovih pitanja je bitno.

Kako se kamp suočava sa željom za kućom i problemima sa prilagođavanjem?

Filozofija kampa u vezi pomaganja deci da se prilagode, još jednom, jeste bitna. Poštujte pravila kampa u vezi sa kontaktom dece i roditelja.

A preporuke?

Ovo je generalno najbolji način da se proveri reputacija kampa. Direktori kampa će rado pružiti preporuke.

Da li je kamp akreditovan ACA kamp? Zašto? Zašto ne?


Logično je da članovi vaše porodice idu u kamp koji akreditovala ACA. Akreditacioni posetioci postavljaju preko 300 pitanja u vezi osnovnih zdravstvenih i bezbednosnih mera, kao i programa, koja su od značaja za funkcionisanje kampa. Ovo ne garantuje okruženje bez rizika, ali su to jedni od najboljih dokaza roditeljima o tome koliko je kamp posvećen bezbednom i brižnom okruženju za njihovu decu.