9 Apr 2018

Prednosti evaluacije

Kako će vaš program uznapredovati pre nego što stignu rezultati?


Kao i svim ostalim direktorima kampova, ne trebaju mi statistički podaci da bih verovala u moć kampa. U to sam se uverila od samog početka, 2008. Kao osnivač kampa viđam i osećam tu moć svakog leta. Međutim, kao direktor, takođe verujem da je neophodno prikupiti dokaze koji se ne svode na lična iskustva i anegdote.
Želimo da prikupimo realne podatke kako bismo dokazali moć kampa. Ne samo da bismo „dostavili dokaze“ porodicama čija su deca trenutno ili nedavno boravila u kampu ili da bismo te podatke koristili u marketinške svrhe za privlačenje novih porodica, već i da bismo potvrdili da je kamp ključno, edukativno iskustvo koje bi trebalo da bude dostupno svakom detetu.
Zato smo već 2009. sačinili obrazac za evaluaciju za naš kamp, u cilju sprovođenja višegodišnje evaluacije našeg programa. Za početak,  prateći „Challenge Success“ uputili smo se u razvoj logičkog modela za jasnu identifikaciju kratkoročnih i dugoročnih prednosti, odnosno rezultata, za koje verujemo da naši kamperi ostvaruju tokom pohađanja našeg programa. Za nas kratkoročni rezultati podrazumevaju veštine društvenog i emotivnog učenja – empatiju i sticanje perspektive, inicijative i upornosti, samosvest, rešavanje problema i veštine saradnje. Verujemo da ove veštine konačno donose dugoročne rezultate – kampere koji postaju uspešni u školi, na poslu i u međuljudskim odnosima. Nakon prikupljanja podataka tokom leta, konačni rezultati naše višegodišnje studije će biti izrađeni krajem ove, 10.godine rada našeg kampa.
Dakle, zbog čega onda pišemo o ovom iskustvu pre nego što imamo rezultate? Razlog je u tome što je istraživanje neočekivano rasvetlilo jednu osobinu socijalnog rada – moć samog procesa. Bez obzira na konačne rezultate studije, naš program je već značajno unapređen kroz sam proces razvoja i sprovođenja evaluacije.
Za ovaj proces je bio ključan naš logički model. Postojeća istraživanja ukazuju da ako deca imaju priliku da koriste veštine društvenog i emotivnog učenja, razvijaju osnovne kompetencije koje su neophodne za dugoročan uspeh u obrazovanju, radu i međuljudskim odnosima. Ova spoznaja nam je omogućila da prestanemo toliko pažnje da posvećujemo merenju napretka pojedinačnih kampera tokom boravka u kampu, već da se fokusiramo na merenje prilika koje kamperi imaju da vežbaju i razvijaju ove veštine u okviru našeg programa. Ovakva promena fokusa nam je omogućila da odmah utvrdimo kako možemo prilagoditi plan i program obuke savetnika i da se namenski fokusiramo na izgradnju efektivnijeg edukativnog okruženja za naše kampere. Bez obzira koja je aktivnost u pitanju (umetnost, IT edukacija, ručni kreativni radovi ili sportovi), povećali smo fokus na nekoliko sitnih ali bitnih detalja:
Osnovne potrebe – Istraživanja ukazuju da deca najbolje uče kada imaju jak osećaj pripadnosti i fizičkog i emotivnog blagostanja. Uvek smo veliku pažnju pridavali osećaju uključenosti i pripadnosti, ali sada obučavamo savetnike da se fokusiraju na istančanije aspekte „sigurnog“ okruženja, kao što su osećaj prihvatanja i davanje jasnih uputstava. Analizirali smo vreme odlaska na spavanje da bismo obezbedili da kamperi dovoljno spavaju, pa čak su se i proste odgovornosti savetnika kao što su davanje pauza za napitke i odlazak u toalet između aktivnosti znatno poboljšale kada smo se svrsishodno fokusirali na potrebe kampera.
Uključivanje – Istraživanje ukazuje da su „glas i izbor“ ključni za izgradnju aktivnog okruženja za učenje. Naši kamperi su uvek imali mogućnost da samostalno biraju aktivnosti u kojima će učestvovati i oduvek smo od savetnika očekivali da aktivno rade sa svim svojim kamperima. Međutim, počeli smo da ispitujemo do kojeg stepena kamperi imaju mogućnosti izbora u okviru pojedinačnih aktivnosti i kako savetnici podstiču decu da iskažu svoje predloge i mišljenja pre i tokom ovih aktivnosti. Sada kad razvijamo nove aktivnosti za kamp, „glas i izbor“ postaju ideje vodilje za njihovo struktuiranje i vođenje.
Analiza – Istraživanje je pokazalo da analiza podržava razvoj veština rešavanja problema i internalizuje i stabilizuje nova znanja. Počeli smo da pružamo obuku za savetnike o tome kako da uključe analizu u svoje aktivnosti. Savetnici su počeli da pitaju decu da identifikuju nova znanja, kako se ta znanja mogu povezati sa drugim segmentima njihovog života, pa čak i kako jedan period aktivnosti za njih i grupu može biti bolji.
Naši savetnici su takođe ostvarili koristi. Uz jasnu logiku i strukturu na kojoj se zasniva naša obuka, bolje razumevanje njihove uloge svrsishodnog razvoja društvenih i emotivnih veština kampera i jednostavan način merenja uspeha sprovođenja ovih strategija, savetnici uspevaju da se aktivnije i energičnije uključe. Naši ciljevi i načini na koje ih postižemo su jasnije definisani, što po mom mišljenju povećavaju zadovoljstvo ekipe kampa.

Kada je u pitanju naše rukovodstvo, postupak evaluacije aktivnosti i drugih iskustava u kampu na osnovu specifičnih kriterijuma nam je pružio mnogo moćnije alate za utvrđivanje kvaliteta i direktniji fokus na elemente kampa koji podržavaju učenje i razvoj društvenih i emocionalnih veština.

Primena evaluacije ne mora biti zamašna i skupa, ali svakako zahteva resurse, učešće zaposlenih i porodica kampera i spremnost da iskreno razmotrite i unapredite svoje programe. Ako ste već sigurni da će rezultati biti dobri i ne brinete o prikupljanju dokaza koji ih potvrđuju, lako možete zanemariti vrednost evaluacije.
Ipak, uzmite u obzir kako sam postupak sprovođenja evaluacije može unaprediti vaš program i doneti bolje rezultate za kampere, bez obzira kakvi podaci se dobijaju. Jednostavno boljim fokusom na podršku koju pruža program vašeg kampa i primenom postojećih istraživanja za izoštravanje fokusa na najbitnije stvari, možete se iznenaditi koliko je lako ostvariti značajne promene. Promene koje u krajnjoj liniji mogu potvrditi tezu da je kamp ključno, edukativno iskustvo koje bi trebalo da bude dostupno svakom detetu.
Link za primer Forme Evaluacije Programa

Prilagođeni  izvori